Dopravné zdarma nad 500,- Kč bez DPH. Vztahuje se na dopravu pouze v rámci ČR při objednávce přes e-shop.

DOTACE PROVOZOVATELŮM

solarbike_str_nka_1

Obraťte se na nás nás pokud máte více dotazů:  

e-BikePort pro Vás zajišťuje: 
Martin Bartoš +420 702 211 527 
bartos.martin@meva.eu


Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklo-dopravy 
v PLZEŇSKÉM KRAJI 2023

Účelem podpory je REKONSTRUKCE a doprovodná cyklo-INFRASTRUKTURA

Konkrétně budování nabíjecích stanic pro elektrokola včetně možnosti servisního místa 
nebo související infrastruktury
(přístřešek, stojan..)

Dotace se týká projektů investičního charakteru pro města, obce, obecně prospěšné společnosti,
dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí, organizace destinačního managementu se sídlem na území Plzeňského kraje.

Výše dotace od 50.000 do 800.000 Kč  /  Spoluúčast žadatele:  20%

Lhůta pro podání žádostí o dotace do 23. 2. 2023

Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30.06.2024.

Kontakt na administrátora: Mgr. Petr Michalec, Oddělení cestovního ruchu
+420 777 353 663  E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

Informační dokument k dotaci


Podpora rozvoje cestovního ruchu
v OLOMOUCKÉM KRAJI

Určením dotace je rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu v lokalitách kraje. 

 • podpora a rozvoj cykloturistiky (mimo budování a oprav pásového cykloznačení)
 • podpora dostupnosti atraktivit cestovního ruchu
 • nabídka konkurenceschopných a kvalitních služeb odpovídající současným trendům v cestovního ruchu


Oprávnění žadatelé jsou Obce a Města, Dobrovolné svazky obcí a  Právnické osoby zaměřené na cestovní ruch

Výše dotace od 100.000 do 500.000 Kč  /  Spoluúčast žadatele:  50%

Lhůta pro podání žádostí o dotace do 15. 2. 2023

Kontakt na administrátora: Bc. Hedvika Součková
Telefon: +420 585 508 865 E-mail: h.souckova@olkraj.cz

Informační dokument k dotaci


Podpora turistických informačních center
v OLOMOUCKÉM KRAJI

Účelem je podpora zajištění provozu turistických informačních center (TIC)

- technické zázemí pro cykloturisty a sportovního vybavení pro turisty včetně stojanů na kola, nabíjecí stanice pro elektrokola, servisních pomůcek.

Podmínky: 
- žadatel má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu na území Olomouckého kraje
- je držitel  Certifikátu v rámci Jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR

Maximální výše dotace je 45.000 Kč.  Minimální spoluúčast žadatele je 30 % 

Výše dotace do 35 000 Kč včetně, není vyžadována spoluúčast. 
Především NEinvestičí (tedy nabíjecí stanice ano, ale bez nákladů na instalaci)

Lhůta pro podání žádostí o dotace od 13. 2. 2023 do 24. 2. 2023

Kontakt na administrátora: Bc. Hedvika Součková
Telefon: +420 585 508 865 E-mail: h.souckova@olkraj.cz

Informační dokument k dotaci


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Cestovní ruch 2023

Účel 2: Vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí
pro jízdní kola a elektrokola

Program je určen na podporu vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod.), dále na pořízení zázemí pro zabezpečenou úschovnu zavazadel. 

Termíny:

Zahájení výzvy: 02.01.2023    Ukončení výzvy: 09.02.2023
Realizace projektu do 30.11.2024 
 
Oprávnění příjemci dotace:

● Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí 
● Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory (dotační program je určen i pro turistická informační centra)

Uznatelné výdaje: 

 • Technické zázemí a vybavení (nabíjecí stanice, stojany, servisní stanice)
 •  Úprava prostor, určených k úschově jízdních kol / elektrokol


Výše dotace od 50.000 Kč do 200.000 Kč 
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu:  50 % 

Kontakt:
Ing. Petra Vaněčková – konzultace při vyplňování žádosti o dotaci
tel.: 702 185 678, e-mail: pvaneckova@kr-kralovehradecky.cz  

Kompletní detaily o programu ZDEPodpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PARDUBICKÉM KRAJI v roce 2023

Program je určen pro podporu projektů, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, včetně doprovodné infrastruktury. 

Bod b) Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku-.  Vybavení pro aktivní trávení volného času, vybavení odpočívadel, budování servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola.

Oprávněný žadatel a příjemce dotace: 

 • svazek obcí nebo obec v Pardubickém kraji
 • fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu. 


Výše dotace minimálně 50 000,- Kč a maximálně 300 000,- Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Jeden sublejt může podat 2 žádosti. 

Realizace: 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

Příjem žádostí: od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023

Kontaktní osoba:
Bc. Alexandra Jetmarová
Tel.: 724 096 514
alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz

Prezentace:  Podpora služeb a doprovodné cyklistické infrastruktury

Kompletní informace a formulář žádosti zde
 


 

IROP 2021 - 2027

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU - SC 6.1

 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu
na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Výzva 35. a 36.

Celková Alokace: 2,9 mld. Kč z EFRR

Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu o výstavba, modernizace a rekonstrukce

vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;

 • výstavba, modernizace a rekonstrukcem vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních

trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;

 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.


Oprávnění příjemci: Kraje,obce, dobrovolné svazky obcí + organizace jimi zřizované nebo zakládané.

Území realizace: Všechny kraje, mimo hl.m. Prahy 

Výzva 36: 
Obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje
Výzva 35:
Obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, 
Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje

Přímé výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:

 •  infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě (volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy, příslušné zpevněné a nezpevněné plochy, přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti, nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu v místě a čase obvyklou);
   
 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí);
   
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m; příprava staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků; rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků;

  Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby podpořené infrastruktury (ostrovní systém).


Kombinace Přístřešku pro cyklisty vybaveného solární výrobnou elektrické energie, která pokrývá spotřebu pro provoz nabíjecí stanice, nabízí sčítací systém, video-dohled a osvětlení přístřešku. Vybavená venkovní standardizovanou nabíjecí stanicí pro současné nabíjení až 8 elektrokol je ideálním prvkem pro využité v rámci této výzvy IROP. 
Kontakt:  Centrum pro regionální rozvoj
Bc. Miloš Šenkýř, vedoucí oddělení podpory administrace
225 855 339   milos.senkyr@crr.cz

Kompletní info o programu

 


Výzva 66.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 
(Integrated Territorial Investments – ITI) 

Cílová skupina: Obyvatelé měst a obcí, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy, podnikatelské subjekty, instituce veřejné správy, NNO.

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Přípustné místo realizace: obce na území vymezeném ve strategiích ITI

Integrované územní investice

 

Pražské a Brněnské metropolitní oblasti,
Ostravské metropolitní, oblasti,
Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace. 
Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Liberecko-jablonecké,
Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace


Výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:
Infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě.

 • volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy,
 • příslušné zpevněné a nezpevněné plochy,
 • přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti,
 • nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu

v místě a čase obvyklou

 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí).
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m;


  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt v této význě není stanovena.


Ukončení příjmu žádostí:    31. 12. 2027 

Konzultace: 
Mgr. Martin Janda, řízení OP, MMR
martin.janda2@mmr.cz  Tel.: 224 861 280

Kompletní info o programu


Individuální dotace Liberecký kraj:

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-cestovniho-ruchu-nbsp-d453732.htm 

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-dopravy-d453620.htm

Ivana Maršálková- záměr
485 226 489, ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
 

Individuální dotace Moravskoslezský kraj:

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10622 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/jak-zadat-o-individualni-dotaci-3848/

biscuit

Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".

cog

Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.

angle_up Technické cookies - nezbytné pro správné fungování webu

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics měření návštěvnosti stránek a uživatele

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

angle_up Personalizované a reklamní cookies - pro zkušenost šitou na míru

Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.