Dopravné zdarma při objednávce nad 500,- bez DPH. Vztahuje se na dopravu pouze v rámci ČR při objednávce přes e-shop.

DOTACE PROVOZOVATELŮM

solarbike_str_nka_1

Obraťte se na nás nás pokud máte více dotazů:  

e-BikePort pro Vás zajišťuje: 
Martin Bartoš +420 702 211 527 
bartos.martin@meva.eu

 

Dotace pro provozovatele ebike nabíjecích stanic

Na této stránce vás budeme informovat o nám známých programech podpory pro výstavbu nabíjecí infrastruktury pro elektro cyklistiku.  Pokud zde něco chybí budeme rádi když nás informujete na adrese bartos.martin@meva.eu


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2024

Vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí
pro jízdní kola a elektrokola.

Zahájení: od 17. října / ukončení: 20. listopadu 2023.
Realizace: 1.1.2024 – 30.11.2025

Příjemci:
Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí v KHK.
Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání souvisí s oblastí cestovního ruchu (včetně TIC) sídlící v KHK.

Celková alokace – 6 mil Kč.

Výše dotace:
Minimálně 50.000 Kč
Maximálně 200.000 Kč
Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
Realizace technického zázemí pro elektrokola: místnost nebo odstavné
místo pro zabezpečené uschování, servisní stanice, nabíjecí stanice.

Příjemce dotace je povinen zveřejnit výstupy projektu v průběhu doby realizace na portálu www.mapy.cz (kategorie: Nabíjecí stanice pro elektrokola).

K projektovému záměru je nutné doložit stanovisko organizace destinačního managementu kraje, včetně upřesnění výstupů a udržitelnosti.

Pro další info:
Bc. Daniela Matušková – Kontakt: oddělení kultury,
tel: 601 073 929, e-mail: dmatuskova@kr-kralovehradecky.cz

Kompletní info zde


LIBERECKÝ KRAJ: Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo-infrastruktura 2023

Dotační program, zaměřený na budování a zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty.

Program se zaměřuje na podporu realizace odpočívadel, přístřešků, stojany na kola, servisních a nabíjecí stanice pro elektrokola – samostatná nabíjecí stanice, součást jiného vybavení (např. stojan na kola).

Zahájení: 19.06.2023 / Ukončení: 31.10.2023 / realizace do 05-2024

Příjemci: Města a obce včetně organizací s jejich majetkovou účastí, svazky měst a obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, spolky, turistické cíle na území
Libereckého kraje. (podnikatelé v cestovním ruchu)
.

Alokace – 2 mil Kč. Výše dotace:
Minimálně 50. 000 Kč
Maximálně 150. 000 Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
Stavební práce při realizaci a budování infrastruktury – mobiliář, stojany na kola,
servisní a nabíjecí stanice na elektrokola

Pro další info:
Ing. Vendula Václavská, +420 739 541 639, vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz

Kompletní info zde


IROP 2021 – 2027

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Výzva 35. a 36.

Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Celková Alokace: 2,9 mld. Kč z EFRR

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu o výstavba, modernizace a rekonstrukce

vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;

 • výstavba, modernizace a rekonstrukcem vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních

trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;

 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Oprávnění příjemci: Kraje,obce, dobrovolné svazky obcí + organizace jimi zřizované nebo zakládané.

Území realizace: Všechny kraje, mimo hl.m. Prahy 

Výzva 36: 
Obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje
Výzva 35:
Obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, 
Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje

Přímé výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:

 •  infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě (volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy, příslušné zpevněné a nezpevněné plochy, přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti, nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu v místě a čase obvyklou);
   
 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí);
   
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m; příprava staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků; rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků;

  Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby podpořené infrastruktury (ostrovní systém).

Kombinace Přístřešku pro cyklisty vybaveného solární výrobnou elektrické energie, která pokrývá spotřebu pro provoz nabíjecí stanice, nabízí sčítací systém, video-dohled a osvětlení přístřešku. Vybavená venkovní standardizovanou nabíjecí stanicí pro současné nabíjení až 8 elektrokol je ideálním prvkem pro využité v rámci této výzvy IROP. 

Obraťte se na nás nás pokud máte více dotazů:  bartos.martin@meva.eu

Kontakt:  Centrum pro regionální rozvoj
Bc. Miloš Šenkýř, vedoucí oddělení podpory administrace
225 855 339   milos.senkyr@crr.cz

Kompletní info o programu


Výzva 66.

Specifický cíl 6.1: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (Integrated Territorial Investments – ITI) 

Cílová skupina: Obyvatelé měst a obcí, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy, podnikatelské subjekty, instituce veřejné správy, NNO.

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Přípustné místo realizace: obce na území vymezeném ve strategiích ITI

Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Ostravské metropolitní, oblasti,
Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace. 
Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Liberecko-jablonecké,
Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace

Výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:
Infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě.

 • volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy,
 • příslušné zpevněné a nezpevněné plochy,
 • přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti,
 • nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu

v místě a čase obvyklou

 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí).
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m;

  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt v této výzvě není stanovena.

Ukončení příjmu žádostí:    31. 12. 2027 

Konzultace: 
Mgr. Martin Janda, řízení OP, MMR
martin.janda2@mmr.cz  Tel.: 224 861 280

Kompletní info o programu


Výzva 73. Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)

Specifický cíl 5.1: Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblastí

Cílová skupina:  Pro žadatele na území MAS (místních akčních skupin) a je zaměřena jak na vznik nových veřejných prostranství, tak i na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu. Revitalizace a úprava se týká i nevyužívaných ploch.

Oprávnění žadatelé:
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, příspěvkové organizace státu, církve, veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
Mimo území hl. m. Prahy.

Oprávněnými žadateli jsou výše uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

V rozpočtu této výzvy je celkem 796 mil Kč z EFRR.

Výdaje: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt: 500 000 Kč, maximální výše není stanovena

Uznatelné náklady:

Veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími
body ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických
osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase
obvyklou.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027

Záznam ze semináře pro žadatele

Text vyhlášené výzvy


 


Individuální dotace Liberecký kraj:

Dotace v oblasti cestovního ruchu:

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-cestovniho-ruchu-nbsp-d453732.htm

Dotace v oblasti dopravy:

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-dopravy-d453620.htm

Kontaktní osoba

Ivana Maršálková, telefon 485 226 489, ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
 


Individuální dotace Moravskoslezský kraj:

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10622 

Jak žádat:

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/jak-zadat-o-individualni-dotaci-3848/

 

biscuit

Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".

cog

Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.

angle_up Technické cookies - nezbytné pro správné fungování webu

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics měření návštěvnosti stránek a uživatele

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

angle_up Personalizované a reklamní cookies - pro zkušenost šitou na míru

Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.