obr_zek_1

Záchytné vany by měly být nedílnou součástí nejen skladů kapalin, ale i výrobních provozů, kde se manipuluje s nebezpečnými kapalinami. Byly zavedeny především pro zabránění rozšíření potenciálně nebezpečných kapalin do okolí a zamezení tak případným haváriím. Záchytné vany se tak staly prioritou v záležitostech ochrany životního prostředí.

Potřebuji záchytnou vanu?

Záchytné vany se staly natolik důležité při zacházení s nebezpečnými kapalnými látkami, že získaly oporu v legislativě a musí tak být součástí skladování. Konkrétně pak zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje pravidla o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. V případě záchytných van je zapotřebí věnovat pozornost §3 této vyhlášky o kontrolách a technické způsobilosti.

Jakou záchytnou vanu potřebuji?

Záchytné vany se na trhu objevují v různých provedeních. Jsou vyrobeny z různých materiálů a v různých rozměrech i kapacitách. První otázku, kterou si musíte zodpovědět je, jakou látku budete skladovat. Je rozdíl, pokud skladujete a manipulujete s látkami, které jsou voduohrožující nebo mohou způsobit požár či výbuch. Dalším důvodem, proč vědět co 7401_01skladujete, je výběr materiálu vany.  Záchytné vany se nejčastěji na trhu objevují v provedení ocelovém a plastovém. V případě ocelového provedení je také zapotřebí zohlednit povrchovou úpravu, která se nejčastěji objevuje v provedení lakování nebo žárovém zinkování. Každá látka reaguje jinak s každým materiálem, navíc výrobce ani prodejce není schopen přesně určit v jakém prostředí, v jaké koncentraci a v jakých dalších podmínkách se látka bude nacházet a proto je nutné nechat toto rozhodnutí na specializovaných zařízeních a úřadech, popřípadě profesionálech s atestací ke zhodnocení, jaká záchytná vana bude splňovat právě vaše nároky.

3594Dalším kritériem pro výběr záchytné vany jsou její rozměry. Nejčastější způsob rozdělení záchytných van na našem trhu je podle počtu a objemu obalů, které jsou na vanách skladovány. Záchytné vany je však možné nalézt i v jiných provedeních, například v podobě Eko-skladů nebo regálů. Eko-sklady jsou vhodné pro skladování nebezpečných látek, zatímco regály pak umožňují skladovat velké množství obalů s kapalinami a to jak v poloze vertikální, tak i horizontální. Musíte si tedy zodpovědět několik otázek, a sice kolik litrů budete skladovat, kde je budete skladovat a v čem je budete skladovat.

Posledním kritériem je kapacita záchytných van. Záchytné vany jsou nejčastěji rozměrově a objemově dimenzované na počet a objem skladovaných obalů. Existuje pravidlo, že celkové množství skladovaných kapalin nesmí překročit desetinásobek záchytného objemu a jednotlivá nádoba nesmí být většího objemu než kapacita záchytné vany. Budete-li skladovat dvě tisíci litrové nádoby, musíte je opatřit záchytnou vanou o objemu minimálně tisíc litrů.

Jaké jsou nároky pro používání záchytných van? 4380_3

Záchytné vany musí kontinuálně poskytovat vodotěsnost a odolnost vůči skladované látce. Záchytné vany musí být používané ve vnitřních prostorách nebo alespoň částečně zastřešených, jelikož by dešťová voda mohla znehodnotit jejich funkci. Výroba ocelových van se opírá o směrnici Stawa-R, která stanovuje minimální nároky pro výrobu záchytných van z oceli a zajištění vodotěsnosti. Zkoušky vodotěsnosti záchytných van se při výrobě provádějí nejčastěji kapilárními metodami. Plastové záchytné vany jsou naopak nejčastěji vyráběny dle kritérií DIBt. Záchytné vany musí být kontinuálně kontrolovány. Kontroluje se jejich těsnost, nebo zda nedošlo k poškození a následně je vyhotovena evidence dle č. 450/2005 Sb. Evidence se následně předkládá příslušnému kontrolnímu orgánu.

Při výběru záchytné vany dbejte na to, aby byla zajištěna nejen ochrana životního prostředí, ale také osob v jejich okolí. Pokud si nevíte rady při výběru správného výrobku, doporučujeme předložit bezpečnostní list látky, kterou chcete skladovat a konzultovat vaše požadavky s příslušným úřadem České inspekce životního prostředí.