Zákonem povinné

Sběrné dvory fungují dle platné legislativy, zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Sběrné dvory zajišťují plnění sběru a krátkodobého skladování. Obec jakožto původce komunálního odpadu musí zajistit možnosti pro třídění odpadů a určit místo, kam budou občané odvážet nebezpečné složky komunálního odpadu. Dle § 18 zákona o odpadech musí provozovatel sběrného dvora odpad6148_6167_obr_zek_5_y třídit, kategorizovat a zajistit podmínky jejich sběru.

Důležitým aspektem sběrného dvora je nabídka komplexních služeb. Dvůr musí být nejen dobře přístupný, ale i patřičně vybavený vhodnými nádobami včetně potřebného příslušenství.

Základ sběrného dvora

Základ vybavení sběrného dvora tvoří tzv. velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery jsou využívány pro sběr mnoha složek odpadů, například použitých pneumatik, bílé domácí techniky, kovového odpadu nebo nábytku. Velkoobjemové kontejnery jsou standardně dodávány v několika provedeních, od menších vanových kontejnerů, až po velké kontejnery typu Avia nebo Abroll.

Skladování nebezpečného odpadu0046_obr_zek_2_

Sběrný dvůr může být dále vybaven zařízením pro skladování nebezpečného odpadu. Do kategorie nebezpečného odpadu se řadí jak odpad pevného skupenství, tak i kapalného. Takový materiál představuje nebezpečí jak pro lidi ve svém okolí, tak i pro životní prostředí. Pro zabránění poškození zdraví nebo případného úniku do okolí, musí být skladovány v obalech pro ně určených. Pro skladování kapalných látek jsou nejčastěji využívané kovové nebo plastové sudy, umístěné na záchytných vanách, popřípadě v mobilním skladu, tzv. eko-skladu. Pro skladování pevných nebezpečných látek je pak nejčastěji využíváno sudů nebo kovových kontejnerů. Důležitost v tomto případě představuje vhodnost materiálu obalu pro danou látku.

Pro rozšíření komplexnosti služeb je vhodné sběrné dvory rozšířit o nádoby na specifické nebezpečné odpady, jako jsou například akumulátory, použité zářivky nebo i nádoby pro separaci standardně tříděného odpadu jako je papír, sklo, plasty a bio odpad.


Nakládání s ob
a3267_1ly a odpady

Vybavení sběrného dvora vhodnými kontejnery a nádobami není jediná priorita. S dováženým odpadem je nutné snadno manipulovat. Z tohoto důvodu je zapotřebí neopomenout zařízení pro manipulaci. Vhodné jsou kupříkladu vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a zařízení pro manipulaci se sudy. Nedílnou součást sběrného dvora tvoří zařízení potřebné pro kontrolu a záznam hmotnosti skladovaného odpadu, což je realizováno instalací váhy s potřebným softwarem.

Pomoc s výběrem vybavení

Sortiment pro vybavení sběrných dvorů je rozmanitý a vzhledem k různým požadavkům sběrných dvorů v malých obcích a velkých městech je možné využít odborného poradenství obchodních zástupců společnosti MEVA-TEC s. r. o. Při využití těchto služeb je možné zajistit lepší vybavenost sběrného dvora a umožnit tak potřebné komplexní služby sběru odpadu pro danou oblast, kde bude sběrný dvůr fungovat.

Důležitost

Důvod pro výstavbu sběrného dvora není pouze legislativní. Kvalitní sběrné dvory zlepšují komfort sběru odpadů pro občany a zvyšují tak podíl vytříděného odpadu. Pro více informací můžete kontaktovat společnost MEVA-TEC s. r. o. disponující bohatými zkušenostmi v oblasti vybavení sběrných dvorů, obcí a měst.