Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19?pytle_01

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm a zavažte. Následně pytel vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
  2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

 

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě?

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Společnost Meva-tec s.r.o. nabízí černé plastové nádoby s možností polepu pro identifikaci nádob s tímto odpadem.

0005_0004_01

 

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19?

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako bylo uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).

Obce musí zejména informovat obyvatele, jak postupovat při nakládání s uvedeným odpadem.

 

Ochrana pracovníků svozových společností0021_6_01

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.

Zdroj: Stanovisko Státního zdravotního ústavu SZÚ.